sábado, 11 de mayo de 2013

ESTUPIDEZ MAYORITARIA. Dmp105.


Sóc aragonès. De la mateixa manera que el fet de ser espanyol, mai no m’ha semblat un especial timbre de glòria, però tampoc no me n’he avergonyit. Amb excepcions, com la present. Les Corts d’Aragó han legislat que la llengua que es parla a les regions aragoneses limítrofes amb Catalunya (i a la qual els seus propis parlants li diuen, entre d’altres maneres, “chapurriao”) no és una variant dialectal del català, sinó una “llengua aragonesa pròpia de l’Aragó oriental”, o sigui: “lapao”. Diré, simplement, que em sembla una sobirana estupidesa. Però no és pas l’única ni la primera. Ja abans, un altre parlament va dictaminar que el valencià és una llengua diferent del català. I altres, sota l’excusa de la denominació única, pretenen obligar-me a dir, quan parlo castellà, Lleida (en comptes de “Lérida”) o Girona (en comptes de “Gerona”), sent que el so de la “g” en “Girona” no existeix en castellà. I pretenen que, en escriure castellà, escrigui Catalunya i no “Cataluña”. Sempre hem traduït els noms de les ciutats i, per això, en català diem Londres (i no pas London), i alguns catalans (els mateixos que volen obligar-me a dir Girona quan parlo castellà) diuen a la seva llengua: Saragossa, Osca i Terol.

El problema de fons és un altre: la legitimitat democràtica d’un parlament (que, és clar, no discuteixo) no li dóna autoritat per legislar de tot i sobre tot. Hi ha coses que s’escapen a la capacitat legislativa i quan aquesta s’entossudeix en fer-les seves s’equivoca o fa el ridícul. Que una cosa sigui aprovada per una majoria parlamentària legítimament elegida no la fa necessàriament ètica ni justa. I, en aquest cas concret, no la priva de ser una sobirana estupidesa. Més encara: voler convertir-lo en llei amb el suport de la majoria ho converteix en una estupidesa majoritària.


********************

Soy aragonés. Al igual que el hecho de ser español, nunca me ha parecido un especial timbre de gloria, pero tampoco me he avergonzado de ello. Salvo excepciones, como la presente. Las Cortes de Aragón han legislado que la lengua que se habla en las regiones aragonesas limítrofes con Cataluña (y a las que sus propios hablantes denominan, entre otros modos, “chapurriao”) no es una variante dialectal del catalán, sino una “lengua aragonesa propia del Aragón oriental”, o sea “lapao”. Diré, simplemente, que me parece una soberana estupidez. Pero no es la única ni la primera. Ya antes, otro parlamento dictaminó que el valenciano es una lengua diferente del catalán. Y otros, bajo la excusa de la denominación única, pretenden obligarme a decir, cuando hablo castellano, “Lleida” (en vez de Lérida) o “Girona” (en vez de Gerona), siendo que el sonido de la “g” en “Girona”, tal como se pronuncia en catalán, no existe en castellano. Y pretenden que, al escribir castellano, escriba “Catalunya”, en vez de Cataluña. Siempre hemos traducido los nombres de ciudades a nuestra propia lengua, por eso en castellano decimos Londres (y no London), y algunos catalanes (los mismos que quieren obligarme a decir “Girona” cuando hablo castellano) dicen en su propia lengua “Saragossa”, “Osca” y “Terol”.

El problema de fondo es otro: la legitimidad democrática de un parlamento (que, por supuesto, no discuto) no le da autoridad para dictaminar de todo y sobre todo. Hay cosas que escapan a la capacidad legislativa y, cuando ésta se empeña en hacerlas suyas, se equivoca o hace el ridículo. Que algo esté aprobado por la mayoría parlamentaria legítimamente elegida no lo hace necesariamente ético ni justo. Y, en este caso concreto, simplemente, no lo priva de ser una soberana estupidez. Más aun: quererlo convertir en ley con el apoyo de una mayoría lo convierte en una estupidez mayoritaria.

No hay comentarios: